ALTAVEU CIUTADÀ DE CASTELLVELL DEL CAMP - Inscripció

 

En primer lloc, moltes gràcies per la seva predisposició a participar en el projecte d’Altaveu Ciutadà que posa en marxa el seu Ajuntament per tal fomentar la col•laboració i participació de la població en la gestió municipal.

Aquest projecte pretén facilitar una via de comunicació i relació entre la població del municipi i l’Ajuntament, mitjançant un seguit de consultes periòdiques que es realitzen telemàticament a una sèrie de veïns i veïnes que col·laboren lliure i voluntàriament i que es comprometen a participar durant un mínim de consultes.

Aquestes consultes permeten que l’Ajuntament conegui de primera mà l’opinió de la població entorn la tasca que realitza i les necessitats que té el ciutadà. Els resultats permetran que el seu Ajuntament pugui tenir en compte el que pensa i opina la ciutadania  i millorar la seva tasca dia a dia.

La participació en el projecte és, doncs, totalment voluntària. Per participar-hi només cal omplir el següent formulari d’inscripció. Els participants en el projecte seran seleccionats per la nostra empresa entre totes les persones que hagin contestat aquest formulari de manera que representin els diferents perfils que hi ha entre la població del municipi, i donant prioritat a l’ordre d’inscripció.

En el cas que haguessin persones no seleccionades, aquestes podran participar posteriorment en el cas que es produeixin baixes o en determinats moments en que es facin relleus de la mostra.

Les persones seleccionades finalment, els hi serà comunicat mitjançant un correu electrònic. Per aquest motiu és molt important anotar correctament l’adreça electrònica de contacte que acostumin a consultar periòdicament.

Per tal de garantir la confidencialitat i anonimat de les persones participants, en el mateix correu anterior s’adjuntarà les condicions de protecció de dades de caràcter personal que garantirà la nostra empresa que es troba inscrita al Registre Oficial de Fitxers de l’Agència de Protecció de Dades, donant compliment a tots aquells requisits que la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal imposa.

El termini d’inscripció és el dia 17 d'octubre de 2014.

Moltes gràcies per la seva predisposició i col·laboració.